Mee doen aan het GLAS cohort

Mee doen aan het GLAS cohort

Als er op de polikliniek de diagnose axiale SpA is gesteld kan uw arts u vragen om mee te doen met het GLAS cohort. Dit is een gestandaardiseerde follow-up van patiënten met axiale SpA.

Doel van deze evaluatie en monitoring

Het doel van deze evaluatie is om meer informatie te verkrijgen over de werking van biologicals bij de SpA. Bijvoorbeeld: bij welk percentage patiënten heeft de behandeling biologicals effect en hoe groot is dit effect? Daarnaast willen we van verschillende testen de geschiktheid om veranderingen in de gezondheidstoestand vast te stellen onderzoeken. Verder heeft SpA invloed op de botkwaliteit. Daarom willen we onderzoeken of er door deze behandeling een verandering in de botkwaliteit optreedt.

Iedere 2 tot 3 jaar wordt er een patiënten symposium gehouden voor GLAS deelnemers. Hier worden de resultaten van het onderzoek besproken.

Hoe is de evaluatie opgezet?

Patiënten met axiale SpA die behandeld gaan worden door de reumatologen in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) komen in principe in aanmerking voor deze evaluatie.

De behandeling monitoring en de frequentie van poliklinische controle verandert niet door u deelname. Wel vragen we u bij een aantal bezoeken extra vragenlijsten in te vullen. Ook vragen we u dan om extra bloed af te geven. Nu wordt niet vaker geprikt, maar we nemen als u geprikt wordt extra bloed af. Dit is voor het onderzoek van de botstofwisseling en eenmalig voor genetisch onderzoek. Hiervoor kunt u apart toestemming geven.

Het afgenomen bloed zal 20 jaar worden bewaard. Indien er in de toekomst belangrijke kenmerken van de botstofwisseling worden ontdekt, kunnen deze met behulp van het opgeslagen bloed worden nabepaald.

Extra kosten

Er zijn voor u geen extra kosten aan deze evaluatie verbonden. De kosten voor regulier bloedonderzoek, de röntgenfoto’s en de botdichtheidsmeting zijn standaard zorg en zullen onder u eigen risico vallen.

Uw deelname is vrijwillig

We willen benadrukken dat uw eventuele deelname aan deze gestandaardiseerde evaluatie geheel vrijwillig is. Als u niet wilt, hoeft u dus niet mee te doen. Wanneer u wel wilt deelnemen aan deze evaluatie, vragen wij u een schriftelijke toestemmingsverklaring te ondertekenen. U bent vrij om op elke gewenst moment zonder opgaaf van redenen met de evaluatie te stoppen. Uw verdere behandeling wordt hierdoor niet beïnvloed.

Zijn er risico’s bij deelname?

Aangezien er geen extra medische handelingen worden gedaan tijdens deze evaluatie, is er ook geen extra risico verbonden aan deelname.

Verzekering

Er is ontheffing van de verzekeringsplicht verleend, omdat deelname aan deze evaluatie geen risico’s voor de gezondheid van de proefpersoon met zich meebrengt.

Wie zijn er verantwoordelijk voor deze evaluatie?

In het UMCG wordt dit gedaan door Dr. A. Spoorenberg (reumatoloog) en plaatsvervangend Drs. M. Leijsma (reumatoloog). In het MCL wordt de evaluatie begeleid door Drs. F.R. Wink (reumatoloog) en  Dr. R. Bos (reumatoloog). Alle gegevens die ten behoeve van het onderzoek worden verzameld zullen vertrouwelijk worden behandeld. De onderzoeksgegevens zullen onder een code worden opgeslagen in een goed beveiligde elektronische database. Resultaten van het onderzoek worden anoniem gepubliceerd. Na afloop van het onderzoek en publicatie van de resultaten wordt het afgenomen lichaamsmateriaal vernietigd.

De onderzoeksgegevens kunnen worden gecontroleerd door toezichthoudende instanties zoals een onafhankelijk onderzoeksbureau of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De onderzoeksgegevens kunnen dan worden vergeleken met gegevens uit uw medisch dossier.

Hebt u nog vragen?

Als u bent benaderd voor deelname en na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw eigen reumatoloog of met de reumatologen en verpleegkundigen die bij de uitvoering van de evaluatie betrokken zijn.

Telefoonnummer reumatologie MCL (Drs. F.R.Wink): 058-2866104

Telefoonnummer reumatologie UMCG (Dr. A. Spoorenberg): 050-3613432

Onafhankelijke arts
Wilt u graag overleggen met een arts die niet persoonlijk bij het onderzoek is betrokken, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke arts Dr. H.M. van Dullemen, gastro-enteroloog. Telefoonnummer: 050-3613354

Voorlichtingscentrum MCL: 058-2866899, Klachtencommissie MCL: 058-2867373

Bureau patiënteninformatie en klachtenopvang UMCG: 050-3611860